Міністерство охорони здоров’я України

Український центр наукової медичної інформації
і патентно-ліцензійної роботи

 


 

Інструментальні методи  електродинамічної терапії в практиці лікаря

 загальної практики-сімейної медицини

 (методичні рекомендації)

(___148.14/309.14____)

 

 

Київ 2014

 


Установи-розробники:

Харківська медична академія післядипломної освіти

ГО Центр сімейної медицини «Здоров’я сім’ї»

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

Дніпропетровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини

 

Автори:

д. мед. н., проф. Корж Олексій Миколайович, тел. 0506157195

д. мед. н., проф. Абрамов Віктор Васильович, тел. 0505826330

д. мед. н., проф. Павлусенко Ігор Іванович, тел. 0954248032

к. мед. н., доц. Закрутько Леся Іллівна, тел. 0444283722

к. мед. н., доц. Соколовський Сергій Іванович, тел. 0973900958

к. мед. н., Трегубова Наталія Олександрівна, тел. 0981050012

к. мед. н., Шаповалов Євген Анатолійович, тел. 0668681081

 

Рецензент:

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності

Загальна практика - сімейна медицина, д. мед. н., проф. Матюха Л.Ф.

 

ЗMICT

 

Перелік умовних скорочень

Вступ

1. Актуальні аспекти функціональної медицини та електродинамічної терапії    

2. Опис і відомості про клінічну апробацію лікувальних комплексів «Паркес-Л»

3. Клінічне обґрунтування електродинамічної терапії лікувальними комплексами «Паркес-Л»

Висновки

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

 

БА              — бронхіальна астма

БАЗ            — біологічно активна зона

БАТ           — біологічно активна точка

ВУПН        — вертеброгенні ураження периферичної нервової системи

ВХНК        — варикозна хвороба нижніх кінцівок

ГХ              — гіпертонічна хвороба

ДЕ              — дисциркуляторна енцефалопатія

ДЖМ          — дискінезія жовчного міхура

ДОА           — деформуючий остеоартроз

ЕМП          — електромагнітне поле

ІХС            — ішемічна хвороба серця

ЛР              — лікувальний режим

НЦД           — нейроциркуляторна дистонія

ОАНК         — облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок

ОХ              — остеохондроз

ПВ ДПК     — пептична виразка дванадцятипалої кишки

ХОЗЛ         — хронічне обструктивне захворювання легенів

ЧКЕ             — чотирьохконтактний електрод

 

ВСТУП

 

Актуальність проблеми. Своєчасне і ефективне лікування захворювань на самому ранньому етапі їхнього розвитку залишається однією з актуальних проблем клінічної медицини на сьогодні. Це пов’язано із наростаючою захворюваністю, розвитком ускладнень, зниженням працездатності, що визначає не тільки медичну, але й соціально-економічну значимість даної проблеми.

Дотепер залишається не розв’язаним ряд питань, пов’язаних з підбором оптимального способу і режиму лікування, подоланням резистентності до застосованих терапевтичних заходів, управлінням ризиками загострення чи прогресування захворювань після стандартного курсу терапії, врахуванням супутньої патології з боку інших органів і систем в процесі лікування.

В структурі сучасних універсальних лікувально-профілактичних заходів одним із перспективних техніко-методологічних підходів є метод електродинамічної терапії, який дозволяє проводити комплексну корекцію стану організму людини. Сам принцип у метафізичному контексті відомий людству впродовж багатьох століть, але лише в останні кілька десятиліть досягнуто істотних результатів у об’єктивізації та стандартизації методик визначення місцезнаходження і параметрів дії на специфічні ділянки тіла, що дозволяють впливати на стан відповідних біологічних утворень в організмі.

В теперішній час практичному застосуванню електродинамічного лікування в клінічній медицині сприяють розроблені спеціальні електронні системи, призначені для автоматизації вивчення електричних параметрів БАЗ і БАТ шкіри та впливу на них. Крім того, істотною перевагою даного методичного підходу до лікування є його порівняно економічна доступність.

Метою даних методичних рекомендацій є обґрунтування й розробка сучасних підходів до проведення комплексної неінвазивної терапії, що дозволить об’єктивізувати та підвищити медичну і економічну ефективність лікування.

Методичні рекомендації дозволять оптимізувати лікування широкого спектру захворювань шляхом уніфікації та об’єктивізації методичних підходів до електродинамічної  корекції та профілактики різноманітних патологічних процесів в організмі.

Описаний метод лікування є інноваційним. Вперше розроблено й пропонується до впровадження в клінічну практику комплексну систему неінвазивної функціональної терапії, а саме — принципово новий науково обґрунтований підхід до електромагнітнохвильового  впливу на біологічні об’єкти із використанням низькочастотних спектрів коливання електромагнітних хвиль. Представлено економічне, патофізіологічне, клінічне обґрунтування практичного застосування комплексної корекції статусу здоров’я, індивідуалізації та підбору оптимальної схеми лікування, а також подальшого управління його ефективністю методом електродинамічної терапії за допомогою лікувальних комплексів «Паркес-Л», що використовують новітні розробки в даній області.

Метод електродинамічної терапії відповідає вимогам клінічних стандартів, регламентованих нормативними документами МОЗ України (Наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико- технологічних документів із стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України»).

Методичні рекомендації призначені для лікарів загальної практики -  сімейної медицини та терапевтів.

Доцільність обумовлена запропонованим принципово новим організаційно-методичним підходом до розв’язання проблеми комплексної терапії широкого спектру захворювань, заснованому на результатах масштабних експериментальних, клінічних, організаційних досліджень.

В Україні методичні рекомендації з даного питання видаються вперше.

 

1. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ

 

Багаторічний світовий досвід медичної практики дозволив сформулювати концепцію функціональної медицини — нового цілісного підходу до схильності людини до певних захворювань для розробки стратегії профілактики хвороб і поліпшення загального стану здоров’я.

Функціональна медицина не займається лікуванням гострих порушень чи наданням невідкладної допомоги. Це превентивна медицина, спрямована на виявлення та видалення факторів ризику і, таким чином, запобігання розвитку патологічного процесу.

Розвиток медичної науки і нові ідеї у клінічній медицині ставлять все нові задачі до створення апаратури для практичної охорони здоров’я. Світовий досвід свідчить про те, що нові медичні технології та технічні засоби, що їх забезпечують, з’являються та впроваджуються у клінічну практику на основі потенціалу різних областей науки і техніки, що об’єднуються спільними проблемами медичної спрямованості.

Фізичні фактори лікування є одним з важливих видів спеціалізованої медичної допомоги, якої потребують до 80 % пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні, не менше 60 % амбулаторних хворих і практично всі спрямовані на санаторне лікування. Серед служб системи охорони здоров’я фізіотерапія займає одне з провідних місць за кількістю відвідувань і лікувальних процедур.

Сучасна фізіотерапевтична апаратура має широкий спектр величини енергетичного  впливу від міліват при лазерному випромінюванні і долей вата при впливі електричного струму до десятків ват при дії електромагнітним полем (ЕМП) і сотень ват для некогерентного оптичного випромінювання.  Через перевищення енергії діючого фактора компенсаторних можливостей організму може відбутися незворотне пошкодження клітини, тому величина й тривалість дії не повинні сприяти виникненню нового патологічного вогнища, наприклад, стійкої гіперемії при лікуванні запальних процесів.

У створенні фізіотерапевтичної апаратури тенденція розвитку полягає у застосуванні нових фізичних факторів, багатофакторних енергетичних впливів, а також у використанні біологічного оберненого зв’язку і синхронізації впливу  з біоритмами пацієнта.

Ще одним напрямком підвищення ефективності фізіотерапевтичної апаратури є вплив з урахуванням суб’єктивних даних конкретного пацієнта, одним з яких є синхронізація впливу з його біологічними ритмами.

Зовнішній вплив на організм з певною частотою поля ініціює генерацію різноманітними біологічними системами коливань з достатньо широким частотним спектром відповідних реакцій. Під біосинхронізацією впливу розуміють зв’язок параметрів дії з внутрішніми ритмами людини, причому для кожного фізичного фактора ці зв’язки свої.

За своєю сутністю для фізіотерапевтичного апарату біооб’єкт є зовнішньою системою, при роботі якої дія фізичного фактора проявляється при поглинанні енергії фактора і трансформації її у відповідні біологічні реакції. Хоча ця енергія напряму організмом не засвоюється, вона чинить істотний вплив на специфічні функції метаболізму, тому для ефективної дії необхідним є постійний контроль за зміною стану об’єкта. В основному перетворення у електричну енергію на етапі фізичної стадії взаємодії тягне за собою зміну електричного статусу клітини і, згідно останнім теоріям, відбувається у вигляді електрослабкої взаємодії, що об’єднує електромагнітні і слабкі взаємодії.

Не дивлячись на панування теорії нервізму у сучасній фізіотерапії, одним із загальних принципів лікувального застосування фізичних факторів проголошено принцип малих дозувань, початок чого було покладено впровадженням у медичну практику терапії низькоенергетичним лазерним  випроміненням. За визначенням головного ідеолога теорії низькоінтенсивних енергетичних (так званих інформаційних) впливів, потужність яких вимірюється мікроватами, А. С. Пресмана, під час енергоінформаційної взаємодії поглинена біосистемою енергія є одночасно і носієм інформації, що діє як сигнал і викликає реакцію біосистеми за рахунок її власних енергетичних ресурсів.

З усіх видів факторів впливу з цією метою найбільш універсальною дією є вплив електромагнітним полем, оскільки різноманітні терапевтичні цілі при цьому досягаються зміною обмеженого набору параметрів, швидкість розповсюдження електромагнітного поля у природі максимальна, а сам фактор можна точно дозувати. Стосовно електромагнітного випромінення, досягнення бажаного клінічного ефекту зводиться до вибору таких параметрів, як довжина хвилі, потужність, а також параметрів імпульсної і частотної модуляції.

Разом з тим, недостатня вивченість конкретних механізмів реалізації даних факторів у розкритті порушеної проблеми диктує необхідність продовження їх дослідження, а також пошуку й розробки додаткових лікувальних засобів для корекції патологічних процесів в організмі.

 

2. ОПИС І ВІДОМОСТІ ПРО КЛІНІЧНУ АПРОБАЦІЮ
ЛІКУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ «ПАРКЕС-Л»

 

Науковою лабораторією сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) разом з медичним центром «Здоров’я сім’ї» розроблено лікувальні комплекси «Паркес-Л», які дозволяють за допомогою фізіотерапевтичних приладів  (що працюють на принципах корекції фізіологічних частот людського організму) провести корекцію відповідних порушень на рівні органів.

Комплексний підхід до профілактики захворювань чи реабілітаційних заходів після стаціонарного чи хірургічного втручання базується на відновленні адаптації організму, імунної системи, органоспецифічної нормалізації фізіологічних параметрів органів і систем в цілому. З цією метою використовується фізіотерапевтична корекція    лікувальними приладами «Паркес-Л», що працюють у фізіологічному діапазоні частот.

Фізіотерапевтичні прилади «Паркес-Л» на даний час відповідають всім сучасним вимогам і побажанням сучасної фізіотерапії, оскільки їхня дія базується на використанні фізіологічних електромагнітних полів, притаманних організму людини, для яких характерною є флуктуація в межах 0,5 Гц–10 кГц.

Прилади дозволяють використовувати принцип малих дозувань, фізіологічність впливу, високу терапевтичну ефективність, практичну відсутність побічних дій і протипоказань. Простота використання, доступність та портативність дозволяють застосовувати прилади «Паркес-Л» в домашніх умовах. Дія інфрачервоного випромінення, його низька інтенсивність та дистанційність призводять до посилення адаптаційних реакцій організму, синхронізації біологічних коливань з внутрішніми ритмами людини і отримання біологічного оберненого зв’язку у регулюванні життєдіяльності організму людини.

Принцип дії апаратури заснований на рефлекторному впливі низькочастотних електричних імпульсів на рецептори шкіри (біологічно активні зони) і мембрани живих клітин. При цьому відбувається розширення капілярів, поліпшення кровопостачання, відновлення енергетики клітин, стимуляція активності і вивільнення ферментів, синтез білку, поліпшення обміну речовин, а також трофічних і регенераційних процесів. Через нервові рецептори сигнали передаются до внутрішніх органів, що сприяє протизапальній і регенеративній дії приладів.

Прилади «Паркес-Л» внесено до реєстру медичної техніки України, вони випускаються на основі сучасної елементної бази, не потребують постійного джерела електроенергії, працюють на автономному живленні, що створює сприятливі умови експлуатації приладів у лікувальній практиці.

Інноваційним є те, що дія приладів електродинамічної терапії «Паркес-Л»  обумовлена фізіологічним (переважно герцовим) діапазоном терапевтичних частот, відсутністю жорстких частот та можливістю регулювати потужності роботи.   Також дія обумовлена регулярним біофізичним контролем кожної робочої частоти на предмет її ефективності та безпечності, включаючи тривалість, інтенсивність та інші параметри її застосування.

Проводиться підбір комплексу впливів для збереження та відновлення здоров’я з урахуванням індивідуальних особливостей організму.

Документи, що підтверджують результати клінічних випробувань приладів електромагнітної терапії:

  • Протокол №3/8_А_9130 доклінічної експертизи Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ України;
  • Висновок комісії державної санітарно-епідеміологічної експертизи  при головному державному санітарному лікарі України;
  • Клінічна апробація Київського медичного університету Української асоціації народної медицини МОЗ України (Протокол № 22. Звіт про клінічні апробації дослідних зразків медичного виробу №18.2ВМ-194/н від 25.02.2010 р.);

- Висновок кафедри неврології і рефлексотерапії (зав. каф. — лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, член-кор. Національної Академії медичних наук, д. мед. н., проф. Є. Л. Мачерет);

- Висновок кафедри травматології і ортопедії (зав. каф. — лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, член-кор. Національної Академії медичних наук, д. мед. н., проф. Г. В. Гайко);

- Висновок кафедри хірургічних хвороб (зав. каф. — лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, д. мед. н., проф. В.В. Скіба).;

- Висновок кафедри внутрішніх хвороб (зав.каф. — д. мед. н., проф. Т. І. Чабан);

- Висновок кафедри дитячих хвороб (зав.каф. — к. мед. н., доц. С.А. Пісоцька).

  • Клінічна апробація ХМАПО:

- кафедра фізіотерапії і курортології (зав. каф. — д. мед. н., проф. Л.Д. Тондій);

- кафедра сімейної медицини - загальної практики (зав. каф. — д. мед. н., проф. О.М. Корж);

- кафедра нетрадиційної і народної медицини (зав. каф. — д. мед. н., проф. С.П. Шкляр).

 

3. КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЛІКУВАЛЬНИМИ КОМПЛЕКСАМИ «ПАРКЕС-Л»

 

З метою клінічного обґрунтування застосування фізіотерапевтичних комплексів «Паркес-Л» у клінічній практиці проведено дослідження, яке включало три основні етапи:

1)  експериментальну верифікацію на тваринах (доклінічні дослідження);

2)  клінічну апробацію;

3)  впровадження методів у медичну практику.

 

Більш докладно читати       далі

 

Впровадження в клінічну практику методів функціональної терапії з використанням комплексу «Паркес-Л».

Аналіз ефективності застосованої терапевтичної системи проводився шляхом навчання навичкам роботи з комплексами  лікарів і фахівців оздоровчих технологій, медперсоналу та медичних працівників, в тому числі за фахами «загальна практика – сімейна медицина», «нетрадиційна медицина» на території України, Російської Федерації, Казахстану, Киргизстану, Туреччини, Італії, Франції, Прибалтики тощо. Після базового навчання проводилися повторні курси підвищення кваліфікації фахівців через кожні 4–6 місяців, а після року роботи — 2 рази на рік.

В результаті аналізу впровадження фізіотерапевтичних комплексів  у практичну охорону здоров’я встановлено наступне. За період 2010–2011 років базовим навичкам роботи з комплексами було навчено 102 лікаря. Навчені фахівці вже з 1–2 місяця роботи починають одержувати достовірні позитивні результати в сфері застосування даних технологій. У кожному регіоні є повідомлення про успішну профілактику і лікування хронічних захворювань внутрішніх органів, алергійних станів, зокрема таких «складних» інфекцій, як вірусні гепатити, резистентні форми туберкульозу, хламідійна інфекція, паренхіматозні й кишкові гельмінтози, кліщові й грибкові інвазії тощо.

Отже, позитивний досвід впровадження системи відновлення й підтримки здоров’я з використанням зазначеної технології обґрунтовує подальші перспективи щодо її застосування в різних галузях практичної медицини.

Застосування функціональної терапії лікувальними комплексами «Паркес-Л» для комплексної корекції функціонального стану організму людини є методично доступним, ефективним, економічно доцільним.

 

Проведене комплексне експериментально-клінічне дослідження дозволило поглибити знання про електромагнітну природу функціонування організму і його взаємодії з об’єктами навколишнього середовища, а також про принципи функціонального лікування.

Запропоновано принципово новий підхід до електромагнітнохвильового впливу на біологічні об’єкти в аспекті використовуваного низькочастотного спектру коливань електромагнітних хвиль, що дозволило дати теоретичне обґрунтування й удосконалити організаційно-методичні принципи відновлювальної медицини.

На підставі встановлених теоретичних передумов і практичного досвіду розроблено нові терапевтичні технології, засновані на принципах біорезонансу, з метою активного збереження й відновлення здоров’я при дії несприятливих факторів середовища й діяльності, а також медичної реабілітації пацієнтів.

Таким чином, успішно оптимізовано принципи організації медичного забезпечення та розроблено методику неінвазивної корекції стану здоров’я.

Підсумком стало економічне, патофізіологічне й клінічне обґрунтування практичного застосування комплексної корекції статусу здоров’я, індивідуалізованого підбору і реалізації оптимальної схеми лікування та профілактики методом функціонального впливу за допомогою фізіотерапевтичних лікувальних комплексів «Паркес-Л».

 

Протипоказання:

1.  Вагітність;

2.  Імплантований кардіостимулятор;

3.  Індивідуальна непереносимість електричного струму;

4.  Стан гострого психічного збудження та сп’яніння;

5.  Соціально небезпечні хвороби.

 

ВИСНОВКИ

 

1. Використання методик із застосуванням приладу «Паркес-Л» доведено на засадах доказової медицини.

2. На даний час сфера застосування до первинного рівня надання медичної допомоги.

3. Може бути рекомендовано для використання за фахами «загальна практика-сімейна медицина», «нетрадиційна медицина».

4. Наявні достовірні дані про позитивний терапевтичний вплив за різними нозологіями (включаючи внутрішні, хірургічні, дитячі хвороби тощо) дають можливість використання на 2-му та 3-му рівнях медичної допомоги, що потребує проведення додаткових досліджень.

5. Структура й ступінь доведеного наукового матеріалу дають змогу використовувати метод для навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників, в тому числі лікарів зі спеціальностей «загальна практика-сімейна медицина» та «нетрадиційна медицина».

6. При проведенні досліджень доведено ефективність застосування методики по трьох складових (медичній, соціальній, економічній).

 

Застосування функціональної терапії  лікувальними приладами «Паркес-Л» для комплексної корекції функціонального стану організму людини дозволяє:

1. істотно скоротити час лікування пацієнта;

2. проводити неінвазивне лікування захворювань на різних стадіях патологічного процесу;

3. впливати на стан органа, його частини або тканинної структури; змінювати функціонування різних органів і систем з метою корекції гострих, підгострих, хронічних, дегенеративних або неопластичних змін);

4. проводити підбір режимів лікувальних процедур.

 

Метод застосування фізіотерапевтичних лікувальних приладів   дозволяє об’єднати в єдиний процес комплексну систему лікування та  реабілітацію організму людини при різних захворюваннях.

 

 Читати       далі