Міністерство охорони здоров’я України Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи
Застосування функціонального тестування
діагностичним комплексом «Паркес Д»
для комплексної оцінки функціонального стану організму людини

(Методичні рекомендації)

( 120.13/378.13)
Київ 2013

Установи - розробники:

Український НДІ дитячої курортології й фізіотерапії

ДУ «Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгіївського»

ДУ «Одеський національний медичний університет ім. Н. І. Пирогова»

ГО Центр сімейної медицини «Здоров’я сім’ї»

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи


Автори:

д. мед. н., проф. Голубова Тетяна Федорівна

д. мед. н. Любчик Віра Миколаївна

д. мед. н., проф., Мірошниченко Наталія Василівна

д. мед. н. Павлусенко Ігор Іванович

к. мед. н. Кривошеєва Ірина Михайлівна

к. мед. н., доц., Закрутько Леся Іллівна

Черняк Галина Сергіївна


Рецензент: Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності: Народна  та нетрадиційна медицина, д. мед. н., проф. Гарник Т.П.Зміст


Перелік умовних скорочень
Вступ
1. Актуальні аспекти функціональної діагностики
2. Опис і відомості про клінічну апробацію діагностичного комплексу «Паркес Д»
3. Клінічне обґрунтування функціонального тестування діагностичним комплексом «Паркес Д»
4. Рекомендації із проведення функціонального тестування на діагностичному комплексі «Паркес Д»
Висновки
Перелік рекомендованої літератури


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БАЗ            — біологічно активна зона

БАТ           — біологічно активна точка

ФТ             — функціональне тестування

КВП           — контрольно-вимірювальний пункт

М               — меридіан

СПЕД        — меридіан судинно-паренхіматозно-епітеліальної дегенерації

т.                — точка

у. о.            — умовна одиниця виміру

ЕШП          — електрошкірна провідність
ВСТУП

Актуальність проблеми. Однією з актуальних проблем клінічної медицини залишається своєчасна й ефективна діагностика функціонального стану організму й лікування захворювань на ранньому етапі розвитку. Це пов’язано з наростаючою захворюваністю, розвитком ускладнень, зниженням працездатності, що визначає не тільки медичну, але й соціально-економічну значимість даної проблеми. Дотепер залишається не розв’язаними питання щодо латентного перебігу, нетипової клінічної картини захворювань, частих  загострень після стандартного курсу терапії, супутньої патології з боку інших органів і систем.

На 65-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в рамках обговорення цілей тисячоліття в області розвитку напрямків в охороні здоров’я було схвалено ряд резолюцій і рішень на національних і глобальному рівнях у контексті профілактики розвитку захворювань, ранньої їх діагностики й медико-економічної ефективності відповідних заходів.

Сучасні заходи доказової медицини щодо діагностики захворювань довготривалі за часом та витратами. У зв’язку з цим, у медичній практиці останнього десятиліття застосовується економічно більш доступні функціональні методи діагностики оцінки стану здоров’я людини з дослідженням органів і систем методом функціонального тестування (ФТ).

Метою даних методичних рекомендацій є: обґрунтування й розробка сучасних підходів до проведення ранньої доклінічної функціональної діагностики для комплексної оцінки функціонального стану організму людини, що дозволить об’єктивізувати і підвищити медичну й економічну ефективність ранньої, у тому числі донозологічної, діагностики.

Методичні рекомендації дозволять оптимізувати ранню донозологічну неінвазивну діагностику шляхом уніфікації й об’єктивізації методичних підходів до діагностики функціонального стану організму людини.

Функціональний метод діагностики організму є інноваційним. Уперше розроблено й пропонується до впровадження в клінічну практику комплексну систему донозологічної функціональної діагностики стану здоров’я, а саме — принципово новий підхід до електромагнітнохвильової взаємодії з біологічними об’єктами із використанням низькочастотних спектрів коливання електромагнітних хвиль та визначенням їх референтних величин. Представлено економічне, патофізіологічне, клінічне обґрунтування практичного застосування комплексної оцінки статусу здоров’я, індивідуалізованого добору оптимальної схеми лікування й моніторингу його ефективності методом ФТ за допомогою діагностичного комплексу «Паркес Д», що використовує новітні розробки в даній області.

Метод функціональної діагностики відповідає вимогам клінічних стандартів, регламентованих нормативними документами МОЗ України (Наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України»).

Методичні рекомендації призначені для лікарів загальної практики- сімейної медицини, терапевтів, лікарів народної та нетрадиційної медицини.

Доцільність обумовлена запропонованим принципово новим організаційно-методичним підходом до розв’язку проблеми комплексної оцінки функціонального стану організму людини, заснованому на результатах масштабних експериментальних, клінічних, організаційних досліджень.

В Україні методичні рекомендації з даного питання видаються вперше.


1. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Функціональне тестування — це метод електропунктурної діагностики, в основі якого лежать: вимірювання електрошкірної провідності (ЕШП) у біологічно активних точках (БАТ) і зонах (БАЗ) шкіри й оцінка резонансних реакцій мікрорезонансних контурів (нозодів) і мікрочастот, відповідних до фізіологічних частот організму людину. Базується методологія ФТ на явищі біологічного резонансу.

У прикладному аспекті під біологічним резонансом мається на увазі різниця в значенні електропровідності БАТ при внесенні в досліджуваний контур будь-якої речовини або його інформаційної копії (нозода). Якщо отримано резонанс на органний нозод — у цьому органі мають місце функціональні зміни, якщо на паразитарний нозод — паразитарне обтяження, якщо на патоморфологічний нозод — патоморфологічні зміни.

Трактування біологічного резонансу. Резонанс на паразитарний нозод: 15 одиниць на шкалі прилада і вище — гострий процес; 10–14 одиниць — підгострий процес; 6–9 одиниць — продромальний період або ремісія.

З точки зору багатьох дослідників, на користь методу функціонального тестування свідчать його неінвазивність, безпека, економічність і зручність як для пацієнта, так і для медичного персоналу. Дане обстеження допомагає дослідникові встановити причину виникнення захворювання й вчасно почати профілактику, встановити передпатологічні стани, коли ще відсутні клінічні прояви хвороби. При цьому може проводитися добір індивідуальної ефективної програми оздоровлення (з наступним контролем ефективності) досліджуваного пацієнта із широкого спектра алопатичних, гомеопатичних і натуропатичних препаратів.

Уявлення про меридіани (М) і БАТ відомі в традиційній східній медицині протягом багатьох сторіч. Перші сучасні спроби виявити морфологічні структури, відповідні до меридіанів, виявилися неспроможними й не знайшли незалежного підтвердження. У той же час, величезна маса емпіричних матеріалів, що стосуються використання БАТ і М у практичній медицині, залишає актуальною проблему пошуку природничонаукового пояснення механізмів функціонування М і БАТ.

Вітчизняні дослідники, й у першу чергу професори А. А. Алексєєв, а також С. А. Мезенцев, указують на можливу роль сполучної тканини в регуляції функцій організму. Аналогічні припущення були сформульовані й закордонними авторами (А. И. Полетаев, Люк Монтенье). Дійсно, білки сполучної тканини (колагени й еластин) становлять до 60–70 % усіх білків вищих організмів. Традиційна інтерпретація функції сполучної тканини як винятково каркасно-опорної представляється архаїчною й спрощеною. В останні роки з’явилися експериментальні роботи, що дозволяють сформулювати принципи біофізичних механізмів реалізації додаткових функцій сполучної тканини (2005 р.).

Розвиток медичної науки й нові ідеї в клінічній медицині ставлять  нові завдання щодо створення апаратури для практичної охорони здоров’я. Світовий досвід свідчить про те, що нові медичні технології з’являються й впроваджуються в клінічну практику на основі потенціалу різних галузей науки й техніки, поєднуваних загальними проблемами медичної спрямованості.

Розвиток схемотехнічних розробок в теперішній час досяг великих висот, тому особливих технічних проблем при створенні нових видів апаратури не існує. Складності виникають на етапі розробки медико-технічних вимог, оскільки знаючи, що потрібно одержати від нового апарата, треба визначитись, які параметри необхідні для цього.

Разом з тим, недостатня вивченість конкретних механізмів реалізації даних факторів у розкритті порушеної проблеми диктують необхідність у продовженні їх дослідження, а також пошуку й розробки додаткових шляхів удосконалення застосування функціонального тестування для комплексної оцінки функціонального стану організму людини.2. ОПИС I ВІДОМОСТІ ПРО КЛІНІЧНУ АПРОБАЦІЮ ДІАГНОСТИЧНОГО КОМПЛЕКСА «ПАРКЕС Д»

Науковою лабораторією сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти разом з медичним центром «Здоров’я сім’ї» розроблено діагностичний комплекс «Паркес Д», що дозволяє провести функціональну діагностику організму методом ФТ і визначити статус здоров’я.

Функціональна діагностика «Паркес» заснована на принципах визначення електроопірності в біологічно активних точках і сегментарних зонах організму, оцінці резонансних реакцій мікрорезонансних контурів і мікрочастот, відповідних до фізіологічних частот організму людини.

Діагностика дозволяє визначити наявність будь-якого функціонального дисбалансу в організмі, контакт із токсичними речовинами (екологічного або вірусно-бактеріального характеру), рівень фізичної й органної активності, психосоціальні фактори, провести на донозологічному рівні неінвазивні лабораторні тести, визначити рівень активності імунної системи, запалення або дегенерацію, адаптогенні реакції організму, біологічний вік, вплив гострих або хронічних стресових факторів.

У результаті визначення функціональних порушень і взаємозв’язків проводиться добір індивідуального харчування й схеми відновлення здоров’я з урахуванням індивідуальних особливостей організму.

Апаратно-програмний діагностичний комплекс «Паркес Д» являє собою новітній варіант приладу в області функціональної медицини. Комплекс створений на основі знань і досвіду, накопичених за кілька десятиліть розвитку функціональної діагностики, з використанням сучасних електронних і інформаційних розробок, а також особистого більш ніж двадцятирічного досвіду автора даних функціональних технологій. У цьому комплексі функціонального тестування втілено як останні наукові досягнення в даній області, так і результати новітніх технічних розробок.

Зазначений апаратно-програмний комплекс має ряд відмінностей від аналогів, що були раніше створені у різних країнах і різних наукових установах.

Комплекс дозволяє провести обстеження організму за декількома напрямками: за 5–7 хвилин скринінг-методом визначити функціональні порушення в організмі людини, локалізувати їх по органах і системах, провести діагностику наявності прихованих інфекцій і паразитів, диференційно визначити вірусно-бактеріальне обтяження, неінвазивним методом оцінити біохімічні й фізіологічні параметри організму, визначити непереносимість продуктів харчування й медикаментів, а також визначити види стресу за допомогою стресограми, оцінити психологічні порушення.

Інноваційними у ФТ на діагностичному комплексі «Паркес Д» є:

- можливість проведення комплексної функціональної оцінки організму на доклінічному етапі розвитку хвороби, коли її симптоми не виражені або відсутні;

- визначення наявності функціонального дисбалансу в організмі;

- визначення індексу здоров’я й біологічного віку;

- виявлення контакту організму з токсичними речовинами (екологічного або вірусно-бактеріального характеру);

- проведення на донозологічному рівні неінвазивних лабораторних тестів;

- виявлення латентних вогнищ інфекції й визначення їх впливу на імунну реактивність організму людини;

- визначення рівня адаптогенних реакцій;

- оцінка впливу гострих або хронічних стресових факторів.

При цьому мають місце висока чутливість електроопору шкіри і вірогідність даних приладу, простота у використанні, невеликі  витрати на проведення діагностики.

Вищевикладене досягається за рахунок скорочення кількості вимірюваних точок (тильна поверхня лівої кисті — 35 БАТ шкіри), модифікація техніки вимірювання, використання спеціальних програм з набором нозодів, що дозволяють виявляти патологічні порушення в організмі людини.

У результаті визначення функціональних порушень і взаємозв’язків проводиться добір комплексу впливів для збереження й відновлення здоров'я з урахуванням індивідуальних особливостей організму.

Основні переваги діагностичного комплексу «Паркес Д» у порівнянні з іншими нині існуючими подібними комплексами:

- на сьогоднішній день він — єдиний, чий інтерфейс користувача створено у форматі 3D, і практично зручний для фахівця-медика з навичками роботи на сучасному комп’ютері. Інтерфейс є простим, надійним і стабільним у використанні.

- складається із самостійно функціонуючих і різних за призначенням програмних сегментів. Програмне забезпечення діагностичного комплексу містить у собі наступні функціональні сегменти.

Програма визначення неінвазивного вірусно-бактеріального обтяження. Дозволяє виявити приховані інфекції, обтяження, визначити відповідні токсини. Містить великий банк діагностичних параметрів для виявлення обтяження, як загальнопоширеними, так і специфічними гельмінтозами, а також іншими рідкими збудниками. Містить параметри нозодів різних паразитів, грибів, вірусів, бактерій, цвілі, збудників, бактероїдів і віроїдів, до нього входять близько 35 нозодів кліщів різних видів — це сьогодні найбільша база кліщових нозодів.

Програма екологічного обтяження. Дозволяє визначити токсичний вплив на організм радіонуклідів, алергенів, різного виду пилу, вовни, хімічних речовин-ксенобіотиків (дихлофосу, нафталіну, бензину і т. д.), компонентів побутової хімії (пральних порошків, мийних засобів, освіжувачів повітря і т. д.), фарб, лаків, розчинників, косметики, речовин, використовуваних для обробки фруктів, овочів, м’ясних виробів з метою продовження строку зберігання (колоїдна сірка, В-58 тощо), а також діагностику геопатогенного впливу на організм людини.

Програма функціонального тестування. Дозволяє провести в повному обсязі обстеження людини за всіма органами і системами, визначити фізіологічні й патологічні взаємозв’язки між органами й системами, виявити «органи-мішені», схильність до захворювань (доклінічна діагностика), попередньо ідентифікувати першопричини патологічних процесів, дозволяє діагностувати спадкові й хромосомні захворювання.

Мінілабораторія. Дозволяє неінвазивним методом зробити клінічні й лабораторні дослідження. Оцінює якісні показники параметрів крові, тромбоцитограми, біохімії крові, мінерального складу крові, показники кислотно-лужного складу, активності ферментів крові, системи згортання крові, стернального пунктату, лімфоаденограми, спленограми, імунограми, вміст гормонів у крові, вміст амінокислот, спинномозкового пунктату, параметрів сечі, вміст гормонів у сечі, копрограми, дослідження слини, дослідження шлункового соку, аналізи харкотиння, жовчі, використовувати неінвазивні експрес-тести серологічних методів дослідження.

Фізіологічний тест. Дозволяє провести тест на біологічний вік, функціональну активність або пригнічення органів і систем. За допомогою цього програмного сегмента також визначаються: індекс адаптаційних реакцій організму (активації, надактивації, гальмування, пригнічення), тобто, яка адаптогенна реакція властива організму і що йому необхідно для додаткової корекції; індекс обтяження організму (екологічного, геопатогенного, харчового, мікробного, мікотичного і т.д.), що дозволяє виявити ті або інші зміни, які вже відбулися в організмі. Косметологічний тест — проводиться визначення тургору й еластичності шкіри, вмісту води в клітинах шкіри, стану сполучної тканини в підшкірній клітковині, токсичного обтяження шкіри. Прилад дозволяє провести тест функціональної діяльності хребта з визначенням  працездатності кожного хребця, міжхребетних суглобів, визначити міофасціальний рівень порушень і т. д., визначити гомотоксикологічний індекс організму за Реккевегом. Використовується косметологами для призначення й добору відповідних косметологічних процедур і засобів.

Продукт-тест. Визначає індивідуальну переносимість харчових продуктів, які відіграють важливу роль в обмінних процесах, у регулюванні імунітету, в адаптогенних реакціях, у підтримці життєдіяльності організму в цілому, визначає вплив промислових харчових добавок (Е-150, Е-300 і т. д.).

Фітотест. Дозволяє протестувати переносимість фітозборів,  підібраних за ознаками дій на конкретний орган або систему, тобто їх органоспецифічність і вибірковий вплив, визначити функціональні порушення тієї чи іншої системи або органа й відразу ж запропонувати корекцію даного порушення.

Гістологічний тест. Дозволяє на клітинному рівні діагностувати всі органи й системи, а також провести діагностику стовбурових клітин. Містить повний набір гістологічної бази даних клітинного складу організму людини.

Метаболічний тест. Дозволяє провести дослідження онкомаркерів, аутоантитіл, пептидів, ферментів, ліпідного комплексу, мікроелементів, вітамінів, амінокислот, гормонів,  циклу Кребса, антиоксидантного статусу й інше. Має повну базу даних біохімічних процесів, що перебігають в організмі.

Комплекс є унікальним апаратом для швидкої попередньої діагностики  фізіологічних порушень організму. Його використання дозволяє оптимізувати обсяг подальших традиційних лабораторних обстежень, оскільки за результатами функціональної діагностики напрямки обстежень стають більш певними. Це приводить до істотної економії часу на обстеження - зменшення витрат на подальшу постановку діагнозу. Крім того, оцінка сумісності  організму з різними препаратами й ксенобіотиками дозволяє уникнути токсичних перевантажень, алергізації організму. За сукупністю наявних функціональних і аналітичних можливостей прилад являє собою комплексну мобільну лабораторію для проведення багатопараметричної експрес-діагностики різних фізіологічних станів організму людини.


4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ НА ДІАГНОСТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ «ПАРКЕС Д»

Проводячи функціональну діагностику, лікар оцінює індивідуальні фактори ризику в пацієнта з урахуванням скарг, даних анамнезу хвороби й життя, огляду, лабораторних і інструментальних методів діагностики. Потім проводиться ФТ за точками з фіксуванням числових даних, використанням нозодів з урахуванням змін в організмі, а також найчастіше фіксованих патоморфологій, на подразнених або пригнічених точках:


- т. 1 — ВКП СПЕД

- т. 2 — ЖКТ і малого таза

- т. 3 — КВП Ендокринного меридіана

- т. 4 — Статевих залоз і надниркової залози

- т. 5 — Вуглеводного обміну

- т. 6 — Грудних залоз

- т. 7 — Щито- і паращитоподібних залоз

- т. 8 — Епіфіза, гіпофіза

- т. 9 — Гіпоталамуса

- т. 10 — КВП Меридіана серця

- т. 11 — Серцевого сплетення

- т. 12 — Серцевого клапана

- т. 13 — КВП Меридіана алергії

- т. 14 — Харчової алергії

- т. 15 — КВП Судинного меридіана

- т. 16 — Периферичного кровообігу (КВП артеріол)

- т. 17 — Грудної лімфатичної протоки

- т. 18 — КВП Меридіана нейродегенерації

- т. 19 — Попереково-крижового відділу хребта

- т. 20 — Сполучної тканини

- т. 21 — Вегетативної нервової системи

- т. 22 — Оболонок мозку

- т. 23 — Шийно-грудного відділу хребта

- т. 24 — Судин головного мозку

- т. 25 — КВП Меридіана легенів

- т. 26 — Альвеол (паренхіма легенів)

- т. 27 — Бронхіол (дихальні шляхи)

- т. 28 — КВП Лімфатичної системи

- т. 29 — «Тонзиллярного кільця Пирогова»

- т. 30 — Лімфовідтоку від вух

- т. 31 — Носоглотки

- т. 32 — Лімфовідтоку від верхньої й нижньої щелепи (стоматточка)

- т. 33 — Лімфовідтоку від очей

- т. 34 — Пазух носа

- т. 35 — СПЕД голови (додаткова точка)


Лікар порівнює показники ЕШП у БАТ шкіри між собою й виявляє кореляції між змінами ЕШП у БАТ шкіри й станом відповідних їм органів і систем організму. У ФТ використовується прийом тестування нозодів: органних, органо-патоморфологічних, етіологічних, психологічних, лабораторних, тестування харчових продуктів, медикаментів (фармакологічних, гомеопатичних, з лікарських рослин), біологічно активних добавок і т. ін.

Протипоказання проведенню ФТ. Метод ФТ, поєднаний з медикаментозним лікуванням, не має побічних дій і має мінімум протипоказань. Стани, що не підходять для первинного ФТ:

- анатомічно необоротні процеси як наслідок травм і оперативного втручання (ампутація й опікові рубці лівої кисті);

- реанімаційні стани, які загрожують життю;

- психічні захворювання з когнітивними розладами й стани психозу;

- різке виснаження організму (дистрофія);

- стан після трансплантації органів;

- наявність кардіостимулятора;


ВИСНОВКИ

Застосування функціонального тестування апаратно-програмним діагностичним комплексом «Паркес Д» для комплексної оцінки функціонального стану організму людини дозволяє:

- істотно скоротити час попереднього обстеження пацієнта;

- проводити ранню діагностику захворювань на стадії доклінічних проявів із прогнозом на 5–7 років;

- визначати функціональний стан органа, його частини або тканинної структури; визначати ступінь патологічних порушень у різних органах і системах (гострі, підгострі, хронічні, дегенеративні або неопластичні зміни) і виявляти на цій основі «органи-мішені»;

- проводити цільовий добір засобів терапевтичного впливу фізіологічно адекватних організму конкретного пацієнта;

-  проводити добір режимів лікувальних процедур;

- визначати наявність інтоксікацій;

- оцінювати вплив на організм екологічних факторів;


Метод ФТ дозволяє об’єднати в єдиний процес діагностику, терапію й оперативний  моніторинг фізіологічного стану людини.


Повна версія методичних рекомендацій                 Завантажити